Nabídka činností provozního charakteru

Oblast správy průmyslových a komerčních objektů

Fyzická ostraha

bezp5Ostraha bude zajištěna potřebným počtem technicky způsobilých pracovníků. Pracovní doba ostrahy bude zajištěna v rozsahu, požadovaném dodavatelem, nebo např. v 12-ti hodinových směnách nepřetržitě 24 hodin denně. V průběhu pracovní směny ostrahy budou zajišťovány následující činnosti:

 • služby a činnosti v oboru ostrahy je organizovat a zajišťovat výkonu a výkon nepravidelných, průběžných, nepřetržitých a pravidelných činností a služeb bezpečnostní prevence a kontroly, správy a provozu organizačních a technických systémů v oboru ochrany hmotného majetku, zabezpečení objektů, provozů a pracovišť v lokalitách, územních krajích, regionech a celoplošně a v centrech dislokace personálu společnosti
 • kontrola vstupu zaměstnanců a návštěv do objektu a jejich odchod
 • kontrola klíčového režimu objektu
 • kontrola parkoviště a přilehlých prostranství objektu pravidelnou pochůzkou v pracovní i mimopracovní době
 • kontrola vnitřních prostor objektu pravidelnou pochůzkou v  mimopracovní době
 • další činnosti podle požadavků objednatele

 

Recepční služba

recepceRecepční služba provádí následující činnosti:

 • vedení evidence odchodů a příchodů návštěv.
 • poskytovat základní informace a drobné služby  návštěvníkům jazyce českém, anglickém a německém.
 • spolupráci se sekretariáty nájemců a pronajimatele.
 • obsluhu manipulačního pultu telefonní ústředny.
 • třídění došlé pošty a tisku.
 • přebírání doporučené pošty.
 • trvalý dozor nad kvalitou úklidu vstupních prostorů do objektu, prostoru recepce, přilehlých
 • chodeb a kabin výtahů včetně kvality péče o květinovou výzdobu a fontány.
 • trvalý dozor nad kvalitou péče o květinovou výzdobu.
 • trvalou kontrolu jednání a vystupování příslušníků bezpečnostní služby včetně stavu stejnokrojů a výstroje jejich i provozního personálu.
 • evidovat formou zápisů v knize recepce stížnosti ze strany nájemců a jejich návštěvníků.
 • pravidelně informovat manažera objektu o průběhu denní služby a přijatých opatřeních

Podrobný rozsah činností  je specifikován v  nedílné příloze uzavřené smlouvy o dílo na provádění komplexní správy objektu. Způsob provádění činností je určen Místním provozním řádem recepční služby obsluhovaného objektu.


uklid2V portfoliu služeb poskytovaných společností Centurion loss prevention má pevné místo komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací je společnost schopna zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí. Nabídky pro konkrétní potřeby různých klientů jsou vypracovány jednak se zřetelem na péči o estetickou stránku pracovního prostředí a jednak s přihlédnutím k přísným požadavkům plynoucím pro jednotlivá prostředí (hypermarkety, zdravotnictví, výrobní závody, obchodní a administrativní centra aj.) z hygienických předpisů.

Nabídka úklidových služeb

 • úklid interních ploch objektů
 • pravidelný denní úklid (v předem sjednaném rozsahu a časovém harmonogramu)
 • dodávka a doplňování hygienických potřeb
 • sanitární dny
 • dezinfekce, deratizace a dezinsekce DDD
 • praní, čištění a opravy prádla a oděvů
 • generální úklid (v předem sjednaném rozsahu a časovém harmonogramu)
 • klid externích ploch a prostranství
 • pravidelný denní úklid a údržba externích ploch a zeleně
 • zahradnické služby
 • mytí fasád, oken
 • odvoz a zpracování odpadů
 • zimní úklid
 • speciální služby
 • jiné speciální služby

Kompetentnost pracovníků

Kvalita úklidových služeb je garantována pečlivým výběrem a zaškolením zaměstnanců společnosti. Před nástupem na pracoviště jsou prokazatelně seznámeni s požadovanými pracovními úkony, BOZP, PO a s konkrétním požadavkem na výslednou kvalitu úklidu svěřeného úseku. Pracovníci jsou vybaveni jednotným pracovním oblečením s viditelnými identifikačními štítky. Samozřejmostí všech zaměstnanců úklidových služeb je čistý trestní rejstřík a věk odpovídající fyzickému výkonů při plnění úklidu. Garantovaným faktorem je kulturnost vystupování pracovníků u zadavatelů a diskrétnost.

Technologie a vybavení

 • pro zajištění efektivního výkonu úklidových prací je používána jak manuální síla, tak strojní vybavení
 • společnost drží krok s nejnovějšími trendy v úklidové technice (vlastní kotoučové čisticí stroje, extrakční a šamponové stroje, vodní vysavače a další nezbytné technické prostředky)
 • pracovní pomůcky (výměnné plošné mopy, dezinfekční vozíky apod.) kvalitních výrobců (Cleanfix, Columbus, Eastmop aj.)
 • k úklidu používá výhradně nezávadné, ekologické čisticí prostředky (výrobky firem Tana, Henkel, Johnson&Johnson, Planol, Druchema, Amway)
 • na prostory vyžadující dezinfekci (ve zdravotnictví) aplikuje dezinfekční prostředky řady Apecin, Inciur a Incidin
 • uplatňuje systém barevného odlišení nářadí a pomůcek podle místa jejich použití

Doba úklidu

 • úklidové práce v objektech jsou prováděny tak, aby nedocházelo k omezení či přerušení obvyklého provozu, v souladu s časovým harmonogramem úklidových prací vypracovaným a odsouhlaseným zákazníkem
 • úklidová služba je připravená pracovat v kteroukoli denní či noční dobu
 • pro případy nenadálých situací je společnost připravena zajistit v krátkém čase mimořádné směny úklidových pracovníků

uklid1Komplexní nabídka úklidových služeb zahrnuje i speciální práce, které doplňují základní uvedené programy. Jedná se o úklidové služby poskytované převážně jednorázovou formou:

 • mytí a čištění skleněných ploch
 • praní záclon (včetně sundání a pověšení)
 • jednorázový úklid po stavebních rekonstrukcích
 • jednorázový úklid po malování
 • čištění nepřístupných ploch za pomoci horolezců
 • extrakční čištění textilií
 • čištění ploch pomocí suché pěny
 • úklid travnatých ploch a porostů (například po společenských akcích)
 • zahradnická úprava prostor (použití zeleně, květin, skalek, fontán apod.)

Ostatní úklidové činnosti

Níže uvedené aktivity spojené se správou objektů jsou vesměs předmětem vedlejších outsourcovaných služeb (zajištěných smluvními specializovanými partnery). V tomto směru spolupracuje společnost Centurion loss prevention úzce s krajskými hygienickými stanicemi a k řešení konkrétní problematiky každého zákazníka přistupuje individuálně. Po odborných konzultacích navrhuje řešení a vypracovává cenovou nabídku v rozsahu potřeb daného objektu a priorit výkonů.

Mezi ostatní služby patří:

 • dezinfekce (postřiky proti bakteriím, virům a choroboplodným zárodkům)
 • dezinsekce (postřiky proti hmyzím škůdcům)
 • deratizace (kladení nástrah proti hlodavcům)
 • likvidace nežádoucí vegetace
 • odpadové hospodářství
 • praní a čištění průmyslového, restauračního či hotelového prádla
 • praní a čištění pracovních oděvů
 • asanační práce

 • zelenúdržba travnatých ploch (sečení, hnojení, zálivka, mulčování, odplevelení)
 • údržba keřů a stromů (omlazování, zálivka, likvidace listí)
 • údržba květin a rostlin v interiérech kancelářských a jiných budov

 

 

 

 

 

fireOdborní pracovníci společnosti Centurion loss prevention specializovaní na protipožární prevenci vlastní certifikáty od výrobců systémů elektronické požární signalizace, mají elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlášky 50/78 Sb., jsou vybaveni předepsanými měřicími a zkušebními prostředky a na základě své erudice jsou oprávněni vystavovat protokoly o funkčnosti protipožárních zařízení. Jsou schopni odborně konzultovat a zodpovědně a operativně řešit konkrétní požadavky klientů, při respektování legislativních podmínek požární bezpečnosti bytů, rodinných domů, kanceláří, administrativních budov i velkých výrobních celků.

 • zajišťování a realizace nepravidelných, průběžných odborných služeb a činností, pravidelných preventivních prohlídek a zkoušek, revizních činností v oblasti požární ochrany (PO) v nemovitostech a provozech společnosti, v rozsahu zajištění plnění zákonných norem a dalších závazných norem, předpisů a pravidel v oboru požární ochrany a poskytování odborného servisu
 • plnění odborných služeb a činností prostřednictvím zajištění výkonu osobami s potřebným stupněm odborné kvalifikace, vyžadované zákonnými předpisy a příslušným oprávněním k činnosti a dále založené zejména na jejich znalosti povinností vyplývajících ze zákonných norem v oblastech požární ochrany, rizikových faktorů z hlediska požární bezpečnosti
 • zajistit výkon funkce odborně způsobilé osoby v požární ochraně
 • evidovat členění objektu do kategorií dle požárního nebezpečí
 • periodická kontrola všech pracovišť se zápisem do požární knihy
 • provádět školení PO všech zaměstnanců dle platné legislativy
 • vypracovat tematický plán a časový rozvrh školení o PO a odborné přípravy požární hlídky
 • provádět odbornou přípravu požární hlídky – l x za rok
 • zpracovávat, kontrolovat a doplňovat stanovenou dokumentaci PO poplachové směrnice, požární řády, evakuační plán, požární knihu, ostatní doklady
 • kontrola dokumentace min. 1x za rok + zápis do požární knihy
 • provést cvičný poplach min. 1x za rok
 • plnit povinnosti stanovené orgány státního požárního dozoru – požárního rady
 • zajistit PO při požárně nebezpečných činnostech ustavením požární hlídky
 • zajistit pravidelnou kontrolu hasicích přístrojů – 1x za rok
 • zajistit pravidelnou kontrolu hydrantů – nejméně 1x za rok a ostatních požárně bezpečnostních zařízení rovněž nejméně 1 x za rok (požární klapky, nouzové osvětlení, požární dveře atd.)
 • zajistit revizi, kontrolu a dokumentaci EPS
 • zajistit revizi, kontrolu zařízení a kontrolu dokumentace stabilních hasicích zařízení (SHZ)
 • zjišťovat příčiny požárů, zpracovat podklady pro hlášení požárů a vést dokumentaci o požárech
 • vybavit organizaci vhodnými druhy a počty přenosných hasicích přístrojů
 • metodická a poradenská činnost
 • účastnit se při kontrolách Státního požárního dozoru

safetyOsoba odborně způsobilá v oblasti bezpečnosti práce bude na objektech zajišťovat následující činnosti:

 • organizace výkonu a kvalifikovaný výkon činností k zajištění plnění povinností zaměstnavatele k ochraně života a zdraví zaměstnanců při výkonu zaměstnání a hygieny práce stanovených Zákoníkem práce, hlava V., dalšími zákony, nařízeními vlády a vyhláškami a souvisejícími zvláštními a prováděcími předpisy (vše v platném znění)
 • organizace, zajišťování realizace a výkon, pravidelných, nepravidelných, průběžných a plánovitých dílčích služeb a činností v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci rizik v nemovitostech, na pracovištích  a při provozních aktivitách společnosti, v rozsahu zajištění plnění zákonných norem a dalších závazných norem, předpisů a pravidel v oborech BOZP a poskytování odborného servisu
 • zajistit výkon funkce odborně způsobilé osoby v prevenci rizik - bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • navrhovat technická a organizační opatřeni na pracovištích ke zlepšení jejich bezpečnosti a hygieny práce
 • identifikace a prevence rizik na pracovištích společnosti, včetně návrhu opatření
 • vypracovat dokumentaci k ukládání odpadů a manipulace s nebezpečnými látkami
 • provádět soustavné doškolováni BOZP, vést o těchto školeních průkaznou dokumentaci
 • provádět kontrolní činnost, min l x za rok provést kontrolu všech pracovišť
 • vést evidenci pracovních úrazů a zajistit stanovené doklady a jejich zaslání v určených termínech na Inspektorát bezpečnosti práce, pojišťovny atd.
 • zpracovat seznam profesí, kde jsou požadovány osobní ochranné pracovní prostředky a kontrolovat jejich používání a udržování, zpracovat příslušnou dokumentaci
 • zajistit interní předpis BOZP s povinnostmi všech zaměstnanců na jednotlivých stupních řízeni
 • zpracovat traumatologický a evakuační plán a další dokumentaci, dle platné legislativy
 • zpracovat místní provozní bezpečnostní předpisy a řády
 • zajistit a kontrolovat způsob ochrany před úrazy všech osob, které se s vědomím organizace nacházejí na jejich pracovištích
 • kontrolovat bezpečnost pracoviště z hlediska stavu a provozu tech. zařízení - revize, stav budov, strojů apod.
 • provádět školení řidičů
 • zajistit bezpečnost práce při obsluze a údržbě elektrických přístrojů a zařízeni s ohledem na odbornou způsobilost
 • vybavit bezpečnostními značkami a signály
 • plnit předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (problematiku odpadů apod.) a hygienické předpisy
 • metodická a poradenská činnost
 • účast při kontrolách inspekce práce a hygieny práce

 • prostredizajišťovat a provádět realizaci nepravidelných, průběžných odborných služeb a činností a periodických revizních činností v oblasti vyhrazených technických zařízení v nemovitostech a provozech společnosti, v rozsahu zajištění plnění zákonných norem a dalších závazných norem, předpisů a pravidel v oboru a poskytování odborného servisu
 • plnění těchto odborných služeb a činností prostřednictvím zajištění výkonu osobami s potřebným stupněm odborné kvalifikace, vyžadované zákonnými předpisy a příslušným oprávněním k činnosti, a dále založené zejména na jejich znalosti povinností vyplývajících ze zákonných norem v oblastech vyhrazených technických zařízení, rizikových faktorů z hlediska bezpečnosti
 • projektovat, organizovat a realizovat revize, ověřovací zkoušky, provozní prohlídky, měření a ostatní úkony na elektrických, zdvihacích, tlakových, plynových zařízení, nízkotlakých kotelen, přenosného nářadí a elektrických spotřebičů,
 • opravovat a odstraňovat závady v rozsahu stanovených zákazníkem,
 • posuzovat projekty, technické dokumentace,
 • plnit bezpečnostní podmínky napájecích (záložních) zdrojů,
 • školit a provádět podporu školení obsluh technických zařízení,
 • šetřit příčiny provozních havárií,
 • zpracovat rozbory, statistiky a analýzy,
 • spolupracovat s orgány státní správy a státních odborných dozorů,
 • kontrolní činnost na úseku vyhrazených technických zařízení,
 • metodická a poradenská činnost

natureTato oblast zahrnuje provádět realizaci nepravidelných, průběžných odborných ekologických služeb, periodických a aktuálních analýz a měření stavu či narušení životního prostředí a pravidelných preventivních činností v oblasti ochrany životního prostředí při provozních aktivitách společnosti v rozsahu zajištění plnění zákonných norem a dalších závazných norem, předpisů a pravidel v oborech ochrany životního prostředí a poskytování odborného servisu.

zajistit nastavení základních procesů zejména v oblastech

 • ochrana ovzduší
 • ochrana vod
 • odpadového hospodářství
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • ochrana přírody
 • ochrana půdy
 • směrnice zajištění OŽP
 • odpadové hospodářství
 • nakládání s obaly

zpracovat a vést aktuální dokumentaci OŽP

 • provádět školení OŽP včetně zpracování dokumentace
 • provádět kontrolní a auditní činnost
 • metodická a poradenská činnost

 • wastezajištění zneškodňování odpadů oprávněnou osobou (odpady kategorie O, N, komunální odpady)
 • vybavení sběrných míst pro separované shromažďování odpadu odpovídajícími sběrnými nádobami
 • zajištění pravidelné údržby odlučovačů či čistíren odpadních vod (ČOV) – pravidelné vzorkování kvality vypouštěných vod, vyčištění a likvidace odpadů
 • případné doplnění provozů požadovanou dokumentací - provozní řády lapolů, ČOV atd.
 • převzetí povinností provozovatele/majitele v oblasti ochrany ovzduší
 • vypracování roční souhrnné provozní evidence a hlášení pro malé, střední a velké zdroje znečišťování ovzduší
 • zajištění pravidelného autorizovaného měření emisí