Bezpečnostní služby

image

Bezpečnostními službami se rozumí komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních činností ve všech typech budov a provozů. Máme tím namysli nejen běžnou fyzickou ostrahu, ale také recepční službu, pořadatelskou službu, strážce psovody. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Součástí poskytování bezpečnostních služeb je vypracování komplexní bezpečnostní analýzy a následně vypracování bezpečnostního projektu..

Fyzická ostraha

bezp2Fyzickou ostrahou se především rozumí střežení movitého i nemovitého majetku fyzickými osobami, které provádí dohled na střeženým teritoriem. Profesionální postupy, chování a zákroky našich pracovníků pak působí proti případnému napadení majetku našeho klienta.

Fyzická ostraha objektů je vykonávána pracovníky ve standardních firemních stejnokrojích. K výkonu této služby, v případě zájmu zákazníka lze využít i psovody s vycvičenými psy.

Základní úkoly fyzické ostrahy: 

 • kontrola oprávněnosti vstupu do objektu a regulace jejich pohybu v rámci střeženého objektu
 • obsluha technických prostředků ochrany majetku a osob (EZS, EPS, CCTV a ACS)
 • reagování na poplachové signály z elektrického zabezpečovacího či požárního systému a incidentní situace zaregistrované kamerovým systémem
 • dodržování pravidel klíčového režimu stanoveného klientem
 • provádění preventivních bezpečnostních pochůzek s důrazem na včasné odhalení narušení v zabezpečení objektu, předcházení trestné činnosti, dodržování pravidel stanovených krizovou dokumentací objektu, zjištění příznaků a havárií poruch technických zařízení
 • kontrolu vjezdu a výjezdu vozidel a jejich nákladů
 • součinnost s odpovědnou osobou zákazníka a případně krizovým štábem klienta i jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému při řešení incidentních a krizových událostí

Recepční služby

bezp5Recepce je zpravidla prvním místem, kde se nejen příchozí návštěvník, ale i zaměstnanec dostává do kontaktu s Vaší společností. Je tedy zřejmé, že by recepce měla být reprezentativní nejen po stránce prvního dojmu, ale i její pracovníci musí působit ve všech ohledech profesionálně.

Recepční služby poskytujeme 24 hodin denně. Pracovníci jsou oděni v reprezentativní uniformě či dle daného přání zákazníka j jiném společensky vhodném oděvu. Samozřejmostí je komunikační jazyková vybavenost pracovníka recepce.

Základní úkoly recepčních služeb 

 • přijímání a evidence návštěv, případně jejich doprovod a dle požadavků klienta
 • evidence a vystavování vstupních karet
 • regulace pohybu osob v objektu
 • poskytování základních informací v rozsahu stanoveném klientem
 • obsluha pobočkové telefonní ústředny
 • dodržování pravidel klíčového režimu – evidence výdeje a příjmu klíčů oprávněným osobám
 • přebírání poštovních zásilek a kurýrní pošty, je- li tato služba klientem požadována
 • součinnost při případné evakuaci osob z objektu či řešení jiných situací vyplývajících z krizové dokumentace objektu

Výběr pracovníků

Fyzickou ostrahu vykonávají pečlivě vybraní pracovníci naší společnosti. K této profesi jsou zvlášť proškolováni, prozkoušeni a mají tak k úkonům spojených s touto profesí patřičné profesionální znalosti. Na výběr kvalitních a spolehlivých zaměstnanců je u naší společnosti kladen velký důraz. Je také přihlíženo k dobrému psychickému a fyzickému zdraví, které je pro kvalitní výkon služby fyzické ostrahy důležitým předpokladem. Dalším z nezanedbatelných faktorů je také příjemný a reprezentativní vzhled, který je důležitý při výkonu služby na recepcích a místech, kde náš pracovník přichází do přímého styku s klienty, případně jinými blízkými osobami našeho zákazníka.

Garance

bezp3Naše společnost Vám garantuje stálý výkon fyzické ostrahy, který bude prováděn v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém byl objednán a smluvně podložen.

Systém – bezpečnostní projekt

Ke kvalitnímu poskytování výkonu fyzické ostrahy je nezbytné vypracovat směrnice pro výkon strážní služby. Tomu předchází detailní bezpečnostní prohlídka objektu, při které jsou vytipována a stanovena možná rizika a slabá místa. Na základě této prohlídky je vypracován bezpečnostní projekt, dle kterého je strážní služba prováděna a plněna - definují se tak povinnosti pro výkon ostrahy.

Ostraha objektu je vždy plně přizpůsobena požadavkům klienta. Vypracování směrnice pro výkon fyzické ostrahy je samozřejmou součástí nabídky.

Základní nabídka

 • strážné
 • psovody
 • bodyguardy
 • vrátné a recepční
 • patrolovací službu
 • pořadatelskou službu
 • kontrolory a pochůzkáře
 • vypracování bezpečností analýzy

Kontroling

Důsledná kontrola je jednou ze zásad a také zárukou kvality služeb naší společnosti. Všichni naši zaměstnanci podléhají kontrolně revizní činnosti našich speciálních pracovníků, kteří namátkově, ale v častých intervalech kontrolují správný výkon služby dle platných směrnic.

Vybavenost

Při své činnosti naši zaměstnanci používají dle charakteru objektu a přání zákazníka služební psy a mezi jejich výstroj může patřit i další vybavení - obušek, pouta, slzotvorné prostředky, apod. V případě zvláštních okolností, či požadavků jsou vybaveni i služební zbraní.

K účinnému zabezpečení chodu ostrahy a kvalitní komunikaci mezi jednotlivými členy ostrahy a stálou službou na dispečinku, se používají mobilní radiostanice.

V rámci poskytování vysoké kvality služeb je dohled nad střeženým objektem i nadále kontrolován, aby se zamezilo případnému selhání lidského faktoru. Tato kontrola probíhá na bázi spojení člověka s bezpečnostní elektronikou a logistickými technologiemi.

Oblast působnosti

 • obchodní centra
 • administrativní budovy
 • multikomplexy
 • průmyslové objekty
 • pořadatelská služba