Facility management

image

Facility management je moderní servisní činnost, jejímž primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku.


Cíle Facility managementu 

 • citypanohlavním přínosem je především transparentnost nákladů
 • efektivně podporovaný hlavní výrobní program klienta – tzv. Core Business
 • optimalizace podpůrných procesů v objektu s ohledem na organizaci i ekonomii
 • souhra pracovního prostředí v objektu s potřebami uživatelů objektu a jejich pracovními procesy
 • Důsledné zavedení Facility Managementu se projeví až 30% úsporou provozních nákladů a až 40% úsporou prostorového obsazení budovy. 


Komplexnost veškerých služeb poskytovaných v rámci FM, je zajišťována na vysoce profesionální úrovni odborníky z řad našich zaměstnanců. Jednotlivé činnosti FM jsou chápány jako soubor mnoha činností aplikovaných jako celek v takovém poměru, aby vytvářely efektivní pracovní prostředí v perfektně fungující a komerčně maximálně využité budově. Pouze tak zajistíme přidanou hodnotu našich služeb a návratnost investice majiteli budovy.

 

facil1

Správa budov          

Společnost klade důraz nejen na zavádění a údržbu technických souborů, ale též na efektivní hospodaření s nejrůznějšími formami energie, s přihlédnutím k prognózám možných ekologických dopadů. 


Komplexní správa technického zařízení budov (TZB) a staveb: 

 • soubory a instalace (vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače apod.)
 • elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací techniku, řídící systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní sítě, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.)
 • další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy apod.) 


facil3Prvotním úkolem pro vytvoření předpokladů k realizaci nabídky služeb FM v organizaci je vypracování vstupního auditu stávajících podmínek. V případě, že vstupní audit odhalí závažné nedostatky v oblastech, jež mají být předmětem služeb FM, je nutno provést v oblastech výskytu negativních jevů hlubší profesní audit (bezpečnostní, personální apod.), na jeho základě pak neprodleně zajistit nápravu závad a vytvořit objektivně přijatelné podmínky pro vypracování komplexní nabídky služeb FM.

 

Hlavní výhody komplexních služeb FM  

 • objektivní ekonomická evidence
 • spolehlivá identifikace činností, jež je ekonomičtější zajišťovat formou outsourcingu
 • až třicetiprocentní provozní úspory
 • zkvalitnění procesu kontroly
 • usnadnění plnění ISO předpisů
 • zvýšení rozhodovací flexibility společnosti
 • usnadnění komunikace
 • výrazné snížení režijních nákladů

Základní nabídka

Administrativní správa budovy

Naše služby jsou směřovány na komplexní servis objektu počínaje převzetím spravovaného domu, zajištěním povinných revizí až po pravidelné odečty a následné kontroly faktur od dodavatelů energií, vody, plynu a dalších komodit.

Technická správa budovy

Provádíme kontrolu technického stavu budovy. Zajišťujeme a odstraňujeme zjištěné nedostatky.

Bezpečnost budovy

Zajistíme fyzickou ostrahu budovy nebo objektu v rámci nabídky našich komplexních bezpečnostních, případně i detektivních služeb.

Úklid budovy

Zajistíme úklidové služby v rámci nabídky našich úklidových služeb.

Kontroling

Evidence vstupu a odchodu návštěv a zaměstnanců z budovy.

Služby FM

 • servisně-technologické
 • dohled nad objektem
 • efektivita budovy
 • ekonomická správa

Oblast působnosti

 • obchodní centra
 • administrativní budovy
 • multikomplexy
 • průmyslové objekty
 • výrobní procesy