image image image image image image
Facility management
Bezpečnostné služby
Detektívne služby
Upratovacie služby
Kontroling zamestnancov
Požiarna ochrana
Facility management Facility management je moderná servisná činnosť, ktorej primárnou úlohou je znižovať náklady a poskytovať bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnohých oblastí riadenia firmy, ktorá však nie je pre vrcholový management dennou prioritou. Vďaka súboru mnohých činností FM vedúcich k súhre všetkých prvkov prevádzky budovy, pracovnej činnosti a pracovného prostredia, je facility management bránou k efektívnejšiemu a výnosnejšiemu spôsobu využitia budovy ako celku. Informace ...
Bezpečnostné služby Bezpečnostnými službami sa rozumie komplexné portfólio profesionálnych bezpečnostných činností vo všetkých typoch budov a prevádzok. Máme tým namysli nie len bežnú fyzickú ostrahu, ale aj recepčnú službu, usporiadateľskú službu, strážcov psovodov. Taktiež ponúkame ostrahu a ochranu bezpečnosti osôb. Súčasťou poskytovania bezpečnostných služieb je vypracovanie komplexnej bezpečnostnej analýzy a následne vypracovanie bezpečnostného projektu. Informace ...
Detektívne služby Systém detektívnych služieb zahŕňa realizáciu špecifických opatrení, prevažne neverejného a do istej miery aj konšpiratívneho charakteru, vedúcich k preventívnemu odvráteniu alebo odhaľovaniu trestných činov a priestupkov. Zvláštne opatrenia sú realizované s využitím aj menej obecných kriminalistických, psychologických, technických a ďalších metód pre odhaľovanie zločinu. Informace ...
Upratovacie služby Základom ponuky je poskytovanie pravidelného denného upratovania, ktoré dopĺňajú ďalšie upratovacie varianty - čistenie kobercov a čalúnenia, strojové čistenie, napúšťanie podlahových krytín, umývanie okien, umývanie vonkajšieho opláštenia budov, upratovanie po remeselníkoch, dopĺňanie hyg. materiálu, vonkajšie upratovanie a ďalší rozsiahly sortiment služieb. Informace ...
Kontroling zamestnancov Špecializujeme sa na vykonávanie kontroly zamestnanca, ktorý bol uznaný dočasne práce neschopným. Našou úlohou je osobná návšteva chorého v mieste nahláseného pobytu, kde bude spísaný protokol o vykonanej kontrole. Ak nebude práce neschopný zamestnanec v mieste pobytu zastihnutý, bude všetko zdokumentované a následne predané zamestnávateľovi. Informace ...
Požiarna ochrana Požiarna ochrana plne akceptuje znenie zákona, o požiarnej ochrane - vyhlásené zákonom, vykonávané vyhláškou, o stanovení podmienok požiarnej bezpečnosti a výkone štátneho požiarneho dozoru, súvisiacimi predpismi a STN. Informace ...

Centurion loss prevention a.s.

 
Czech language Slovakia language English language

CZ / AN

Feature 1

Bezpečnostné služby

Bezpečnostné služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky. Ktorákoľvek oblasť bezpe-
čnostnej tematiky v súbore nami poskytovaných služieb je podložená dlhoročnými skúsenosťami.

Viac informácií

Feature 1

Upratovacie služby

Komplexná ponuka upratovania interných a externých plôch. Jej realizáciou sme schopní zaistiť svojím klientom komfort čistoty, hygieny a celkovej starostlivosti o pracovné prostredie.

Viac informácií

Feature 2

Detektívne služby

Cieľom detektíva v obecnom slova zmysle je infiltrovať do prostredia, získať informácie a dôkazy o kriminálnej činnosti, zaistiť páchateľa, prípadne inak poukázať na porušovanie zákona.

Viac informácií

Feature 2

Kontroling zamestnancov

Kontroly chorých sa môžu vykonávať podľa zákona o nemocenskom poistení. Podľa tohto zákona je zamestnávateľ oprávnený vykonávať kontrolu zamestnanca.

Viac informácií

Feature 2

Facility management

Dôsledné a efektívne zavedenie Facility Managementu vo Vašej budove sa prejaví až 30% úsporou prevádzkových nákladov a až 40% úsporou priestorového obsadenia budovy.

Viac informácií

Feature 2

Požiarna ochrana

Požiarna ochrana ponúka radu preventívnych, ale tiež zákonom predpísaných služieb k efektívnemu riešeniu zabránenia škôd vo Vašom objekte vplyvom požiaru či podobného rizika.

Viac informácií

Spoločnosť C.L.P.

Spoločnosť CENTURION loss prevention a.s., ponúka služby v oblasti bezpečnosti a správy budov. Poskytované služby sme schopní flexibilne aplikovať a prispôsobiť Vašim požiadavkám. Pôsobíme v priemyslových areáloch, zdravotníckych a obchodných centrách, podnikateľských, ale aj súkromných objektoch.

Medzi naše hlavné činnosti patrí fyzická a detektívna ochrana, projektovanie bezpečnostných technológii, upratovacie a čistiace služby. Vieme tiež ponúknuť celé portfólio služieb z oblasti facility managementu.

Prvoradým cieľom našej spoločnosti je spokojnosť klienta s vykonávanými službami. Toho dosahujeme našou rýchlou reakciou na prípadné podnety, želania a požiadavky nášho klienta.

K našim klientom pristupujeme individuálne a pri navrhovaní ako bezpečnostných, upratovacích, tak aj facility projektov využívame vždy skúsenosti a znalosti nadobudnuté v praxi.