Kontroling zamestnancov

image

Špecializujeme sa na vykonávanie kontroly zamestnanca, ktorý bol uznaný dočasne práce neschopným. Našou úlohou je osobná návšteva chorého v mieste nahláseného pobytu, kde bude spísaný protokol o vykonanej kontrole. Ak nebude práce neschopný zamestnanec v mieste pobytu zastihnutý, bude všetko zdokumentované a následne predané zamestnávateľovi.

 

contr2Dňa 1.1.2009 nadobúda účinnosť zákon, o nemocenskom poistení, v znení neskorších predpisov. Tento zákon nahradzuje doterajší platný zákon, o nemocenskom poistení zamestnancov, v znení neskorších predpisov, spolu s jeho vykonávacími predpismi, a prináša radu zmien.

Špecializujeme sa na vykonávanie kontroly zamestnanca, ktorý bol uznaný dočasne práce neschopným podľa Zákonníku práce. Našou úlohou je osobná návšteva chorého v mieste nahláseného pobytu, kde bude spísaný protokol o vykonanej kontrole. Ak nebude práce neschopný zamestnanec v mieste pobytu zastihnutý, bude všetko zdokumentované a následne predané zamestnávateľovi.


Kontrolu chorých zamestnancov vykonávame týmito spôsobmi: 

  • jednorázovo
  • opakovane


Jednorazová kontrola zamestnanca

people

Po prijatí Vašej objednávky a sdělení potrebných údajov o Vašom zamestnancovi (meno, priezvisko, bydlisko, dátum zahájenia pracovnej neschopnosti, termíny vychádzok apod.) bude nami vykonaná kontrola, o ktorej vystavíme protokol. Náš protokol obsahuje mimo iné: čas návštevy a zdokumentované zistenie, či bol Váš dotyčný zamestnanec doma skutočne zastihnutý. O výsledku našej kontroly Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky


Opakovaná kontrola zamestnanca

V prípade záujmu o opakovanú kontrolu Vášho zamestnanca, garantujeme vykonanie opakovaných kontrol behom pracovnej neschopnosti podľa Vášho priania. Ďalší postup vrátane protokolu je rovnaký ako u jednorazovej kontroly.

Výhody služby

  • bez zaťaženia zvýšenými personálnymi nárokmi
  • bez časového omeškania budete informovaní o negatívnom výsledku kontroly
  • kontroly môžu prebiehať aj o víkendoch a štátnych sviatkoch
  • zníženie nákladov na vyplácanie nemocenských dávok

Právny rámec

Požiarna ochrana plne akceptuje znenie zákona o požiarnej ochrane. O stanovení podmienok požiarnej bezpečnosti a výkone štátneho požiarneho dozoru.