Požiarna ochrana

image

Požiarna ochrana plne akceptuje znenie zákona, o požiarnej ochrane - vyhlásené zákonom, vykonávané vyhláškou, o stanovení podmienok požiarnej bezpečnosti a výkone štátneho požiarneho dozoru, súvisiacimi predpismi a STN.

fire3Požiarna ochrana ponúka: 

 • odborné preventívne požiarne prehliadky
 • preverenie dokumentácie a dokladov o plnení povinností osôb a organizácií v požiarnej ochrane
 • projekcie, dodávky a montáž vyhradených zariadení elektronickej požiarnej signalizácie
 • revízie a opravy zariadení elektronickej požiarnej signalizácie
 • návrh na vybavenie priestorov vecnými prostriedkami požiarnej ochrany: ručnými hasiacimi prístrojmi a technickými požiarne bezpečnostnými zariadeniami (požiarnymi detektormi, detektormi úniku plynu, detektormi úniku vody, elektronickou požiarnou signalizáciou)
 • školenie a odbornú prípravu zamestnancov, vedúcich pracovníkov o požiarnej ochrane.
 • konzultácie a poradenskú činnosť v oblasti požiarnej ochrany (nové predpisy, novela zákona o požiarnej ochrane, vyhláška o prevencii požiarnej ochrany)
 • sprostredkovanie nákupu prostriedkov požiarnej ochrany
 • vedenie dokumentácie požiarnej ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
 • externú činnosť požiarneho a bezpečnostného technika pri správe nehnuteľností
 • školenie PO a BOZP
 • napojenie elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) k nepretržite prevádzkovanému pultu centralizovanej ochrany (PCO)
 • vyslanie výjazdovej skupiny UZS, ktorá nebezpečnú situáciu analyzuje a rieši už v rannom štádiu vývoja (v zárodku likviduje zahorenie alebo požiar)
 • spolupráca s profesionálnymi hasičskými zbormi

Právní rámec

Požární ochrana plně akceptuje znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - vyhlášeno zákonem č. 67/2001 Sb., prováděcí vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, souvisejícími předpisy a ČSN.