Facility management

spravabudFacility management (ďalej len „FM“) - riadenie podporných služieb - je kľúč k efektívnejšiemu, výnosnejšiemu a pre prevádzkovateľa objektu - nehnuteľnosti komfortnejšiemu spôsobu hospodárenia. FM je praktický spôsob profesionálneho riadenia a správy podnikových zdrojov, ktorý usiluje o čo najefektívnejšie hospodárenie s nevýrobnými prostriedkami zákazníka, hlavne s nehnuteľnosťami. 

Pri dôslednom zavedení FM je možné docieliť až 30% úsporu prevádzkových nákladov a 40% priestorovú úsporu. Pre dosiahnutie maximálneho efektu integrovaného modelu FM je kľúčová veľkosť podielu vlastných zdrojov poskytovateľa služieb, a to ako v oblasti finančnej a technickej, tak hlavne v oblasti personálnej, s cieľom obmedziť na minimum účasť ďalších subdodávateľov. Model, kedy sa poskytovateľ FM obmedzí výhradne na riadenie ďalších subdodávateľov, môže byt síce niekedy funkčný, zákazník však nikdy nebude schopený využiť synergického efektu integrácie jednotlivých služieb. Toto sa prejaví hlavne v cene služieb, v ktorej bude zahrnutý zisk ako poskytovateľa, tak aj jeho subdodávateľov. To isté platí aj v oblasti kvality a schopnosti reagovať na neštandardné požiadavky zákazníka.

Cieľom integrovaného modelu FM poskytovaného spoločnosťou Centurion loss prevention je efektívna podpora hlavného výrobného programu zákazníka v takom rozsahu a kvalite, aby sa zákazníci, zverujúci nám svoj majetok do starostlivosti, mohli plne venovať svojej hlavnej podnikateľskej činnosti. Toto je dosiahnuté práve maximalizáciou využitia vlastných zdrojov financií, techniky a hlavne zamestnancov, s obmedzením nutnosti subdodávok.

Prvotnou úlohou vytvorenia predpokladov k realizácii ponuky služieb FM v organizácii je vypracovanie vstupného auditu súčasných podmienok. V prípade, že vstupný audit odhalí závažné nedostatky v oblastiach, ktoré majú byť predmetom služieb FM, je nutné vykonať v oblastiach výskytu negatívnych javov hlbší profesný audit (bezpečnostný, personálny apod.), na jeho základe potom ihneď zaistiť nápravu nedostatkov a vytvoriť objektívne prijateľné podmienky pre vypracovanie komplexnej ponuky služieb FM.

Hlavné výhody komplexných služieb FM

 • objektívna ekonomická evidencia
 • spoľahlivá identifikácia činností, ktoré je ekonomickejšie zaisťovať formou outsourcingu
 • až tridsaťpercentné prevádzkové úspory
 • skvalitnenie procesu kontroly
 • uľahčenie plnenia ISO predpisov
 • zvýšenie rozhodovacej flexibility spoločnosti
 • uľahčenie komunikácie
 • výrazné zníženie režijných nákladov

 

Realizácia FM

Vstupná konzultácia

busynessPrebieha medzi klientom a zástupcami FM našej spoločnosti za účelom dosiahnutia obojstrannej informovanosti. Klient informuje o svojich zámeroch a potrebách a zástupcovia FM našej spoločnosti ponúkajú riešenia jednotlivých požiadaviek v podobe konkrétnych výkonov a služieb.

Fyzická návšteva týmu špecialistov

Cieľom je preverenie doterajšej situácie vo firme klienta a vypracovanie návrhu osnovy (postupných krokov) riešení. Klient pritom konkrétne špecifikuje svoje potreby a požiadavky a poskytne týmu špecialistov dôležité technicko-ekonomické informácie a všetky ďalšie nutné podklady.

Vyhodnotenie

Výsledkom vstupného auditu pre realizáciu služieb FM je

 • vyhotovenie komplexnej a detailnej informačnej databáze o súčasnom stave výkonov a činností v oblasti konzultovaných potrieb zákazníka
 • vyhodnotenie zistených skutočností
 • vypracovanie technicko-organizačnej ponuky komplexného riešenia FM
 • odsúhlasenie zákazníkom

Získané podklady a informácie slúžia k vyhotoveniu štúdie uskutočniteľnosti a realizačného projektu, na ktorého základe potom prebehne zavedenie služieb do skúšobnej prevádzky a v prípade obojstrannej spokojnosti nasleduje vlastné prevádzkovanie.

Štúdia uskutočniteľnosti

Jej cieľom je technicko-ekonomická rozvaha výhodnosti navrhovaného variantu riešenia, so zreteľom na horizont ekonomickej návratnosti a na prostriedky vynaložené na realizáciu návrhu.

Realizačný projekt

Obsahuje rozpracovanie všetkých technicko-organizačných procedúr, pracovných činností, menovitých zodpovedností, kontrolných mechanizmov, riešení neštandardných stavov, konkrétnych foriem vstupov a výsledkov priebežnej komunikácie s klientom.