Ponuka činností technického charakteru

Oblasť správy priemyselných a komerčných objektov

techspravPre zaistenie prevádzky objektov disponujeme potrebným počtom špecialistov, ktorých odborná kvalifikácia je zameraná hlavne na prevádzku, obsluhu, servis a revízie nasledovne:

 • Technologické zariadenia
 • Centrálny dispečing
 • Pult Centrálnej Ochrany
 • Diaľkový dohľad
 • Vzduchotechnika
 • Chladenie
 • Klimatizácia
 • Vytápanie
 • Elektro - silnoprúd
 • Elektro - slaboprúd
 • Sanitárna technika
 • Protipožiarne zariadenia
 • Zdvíhacie zariadenia

 

Špecialisti spoločnosti Centurion loss prevention sú vybavení náradím pre bežné aj špeciálne práce, vrátane prístrojovej techniky pre meranie a regulovanie tepelných, vzduchotechnických aj chladiacich zariadení a systémov. V oblasti technickej správy sa pravidelne zúčastňujú odborných školení, seminárov a kurzov u našich dodávateľov zariadení tepelnej techniky, vzduchotechniky, klimatizácie, chladenia, merania a regulácie a vlastnia oprávnenie pre prevádzku, údržbu a servis týchto zariadení. V prípade potreby budú títo pracovníci zaškolení na prevádzkovanie, obsluhu a servis ďalších zariadení, ktoré sú inštalované na Vašom objekte.

 

Špecifikácia jednotlivých činností

Prevádzkovo-technická správa a prevádzková údržba objektu

facilityV rámci prevádzkovo technickej správy a prevádzkovej údržby budú vykonávané nasledujúce činnosti:

 • Zaistenie, organizácia a kontrola činností, ktoré sú nutné pre technickú prevádzku. Tieto činnosti budú vykonávané prevádzkovým technikom a ďalšími pracovníkmi zhotoviteľa.
 • Zastupovanie objednávateľa a kontrola plnenia zmlúv na zaisťovanie prevádzky objektu (fakturačná činnosť na základe uzatvorených zmlúv vrátane fakturácie za prevádzkové náklady objektu, revízie, odborné prehliadky, dodávky náhradných dielov, servisné činnosti, garančné závady, dodávky médií).
 • Vykonávanie revízií, odborných prehliadok, servisných prác predpísaných výrobcami zariadení, alebo platnými predpismi.


Vedenie nasledujúcich prevádzkových dokladov:

 • havarijný poriadok
 • prevádzkový poriadok EPS, EZS
 • plán periodickej a kontrolnej činnosti a údržby
 • prevádzkový poriadok ostrahy objektu
 • prevádzkový poriadok garáží
 • prevádzkový poriadok klimatizačných zariadení, vzduchotechniky
 • prevádzkový poriadok tepelných zariadení
 • prevádzkový poriadok chladenia
 • prevádzková kniha vzduchotechniky a klimatizácie
 • prevádzková kniha tepelného zariadenia
 • plány revízií
 • kniha velína
 • revízna kniha výťahov
 • revízna kniha EPS, EZS
 • revízna kniha protipožiarnych klapiek
 • prehľad použitých náhradných dielov.


Vykonávať činnosť energetika objektu (teplo, elektrina, voda):

 • zjednávanie dodávok energií, diagramov, režimu apod.
 • vykonávanie hlavných a podružných odpočtov
 • spracovanie mesačných výkazov a diagramov o spotrebe energií vrátane predávaní spracovaných štatistických formulárov
 • energetické riadenie prevádzky objektu podľa vyhlásených energetických stupňov alebo podľa prerokovaných odberových maxím
 • spracovanie a predávanie predpísaných technických výkazov dotknutým stranám


Vykonávanie dennej údržby technologických zariadení objektu odborne spôsobilými pracovníkmi (prevádzkovými údržbármi) zhotoviteľa v pracovných dňoch 8 hod. denne. V priebehu pracovnej zmeny sú zaisťované nasledujúce práce:

 • podľa pokynov prevádzkového technika objektu vykonávať operatívne a plánované kontrolné a údržbové činnosti technologických zariadení
 • podľa požiadaviek pracovníkov objednávateľa a podľa plánu údržby vykonávania prevádzkovej údržby stavebnej časti objektu a interiéru
 • vykonávať vyslobodzovanie osôb z výťahov vrátane predpísaných štrnásťdenných kontrol
 • zaistenie údržbového materiálu a náhradných dielov, (VZT filtre, klinové remene, ložiská, armatúry, ventily, poistky, ističe, chladivo, olejové náplne apod.)


techVzniknuté mesačné náklady za spotrebný materiál a náhradné diely budú fakturované spätne na objednávateľa a dopredu odsúhlasené oprávnenými pracovníkmi obidvoch zmluvných strán. V prípade nebezpečenstva z omeškania bude zaistenie nákupu účelných náhradných dielov a vykonanie opravy realizované bez prerokovania s objednávateľom a to len v prípade, že zástupca objednávateľa nie je bežnými prostriedkami, tj. osobne alebo telefonicky, k dosahu. Zástupca objednávateľa bude následne informovaný.

 

 • Vykonávanie drobných oprav na stavebnej časti objektu, drobných oprav na zariadení kancelárií (nábytok, okná, dvere apod.) vrátane dodania materiálu potrebného pre opravu.
 • Zhotoviteľ v rámci paušálnej mesačnej platby poskytne pre plnenie predmetu činnosti potrebné meracie prístroje a náradie
 • Zaistenie ekologickej likvidácie odpadov (VZT filtre, freón, žiarivky, glykol ap.).
 • Spracovanie plánov údržby, opráv a investícií na každý nasledujúci rok v termíne do 30.10. každého roku.
 • Po dohode vykonávať centrálnu evidenciu dát súvisiacich s prevádzkou objektu, vedenie technického účtovníctva objektu vrátane záverečného ročného vyhodnotenia (faktúry za dodávku médií, servisné práce, opravy, materiál apod.)
 • Odborná pomoc špecialistov zhotoviteľa v oboroch klimatizácie, chladenia, MaR, elektra, vytápania, zdravotnej inštalácie pri riešení technických problémov súvisiacich s prevádzkou zariadení.
 • Pravidelne informovať zástupcu objednávateľa o vykonávanej prevádzkovo technickej činnosti na objekte.

 

Zaistenie prevádzky technologických zariadení - velín, vzduchotechnika, klimatizácia, tepelné zariadenia, MaR, el. prístroje a zariadenia

V rámci zaisťovania prevádzky technologických zariadení budú vykonávané nasledujúce činnosti:

 • Kontrola prevádzky zariadení sledovaním systému MaR pomocou riadiacej centrály (PC), vykonávaná odborne spôsobilými pracovníkmi zhotoviteľa - dispečermi
 • Diaľkové nepretržité sledovanie chodu technológií na centrálnom dispečingu spoločnosti

Rozsah zariadení

Vzduchotechnika

 • VZT jednotky
 • Ventilátory
 • Zvlhčovače
 • Rozvody VZT
 • Výustky
 • VZT clony
 • Fan-Coily

Chladenie

 • Zdroj chladu
 • Rozvody chladu

Klimatizácia

 • Fan-Coily
 • Jednotky Split
 • Systémy VRV

Vytápanie

 • Výmenníkové stanice
 • Plynové kotolne
 • Rozvody tepla
 • Rozvody plynu
 • Plynové regulačné stanice
 • TUV

Elektro - silnoprúd

 • Trafostanice
 • Hlavné rozvádzače
 • Záložný zdroj DA
 • Záložný zdroj UPS
 • Poschodové rozvádzače
 • Osvetlenie
 • Núdzové osvetlenie
 • Hromozvod

Elektro - slaboprúd

 • Merania a regulácie
 • EPS
 • EZS
 • Kamerový systém
 • Prístupový systém
 • STA
 • El. závory

Sanitárna technika

 • Rozvody vody
 • Koncové zariadenia
 • Kanalizácie
 • Lapoly

Protipožiarne zariadenie

 • Ručné hasiace zariadenie
 • Hydranty
 • Sprinklerové zariadenie
 • Protipožiarne uzávery
 • Zariadenie pre odvod dymu

Zdvíhacie zariadenie

 • Osobné výťahy
 • Nákladné výťahy
 • Zdvíhacie plošiny
 • Žeriavy