Ponuka činností administratívneho charakteru

Oblasť správy priemyselných a komerčných objektov

kanclAdministratívne obchodná správa vykonáva činnosti súvisiace so správou obsluhovaného objektu v rozsahu:

 • vedenie evidencie čerpania prevádzkových nákladov v bežnom mesiaci.
 • vypracovanie celkového prehľadu čerpania za bežný rok.
 • preúčtovanie prevádzkových nákladov nájomcom.
 • vedenie agendy k dani z nehnuteľnosti.
 • vedenie agendy k poisteniu obsluhovaného objektu (živelní pohromy, zodpovednosť za škody).
 • vedenie agendy k úhrade spotreby za vodné a stočné.
 • vedenie agendy k úhrade za stočné zrážkovej vody.
 • vedenie agendy spojené s likvidáciou odpadu.
 • vedenie agendy spojené s odberom a spotrebou zemného plynu.
 • vedenie agendy spojené s odberom a spotrebou elektrické energie.
 • vedenie agendy spojené s prevádzkou telefónnej ústredne.
 • vedenie agendy spojené s preúčtovaním nákladov za telefónne hovory.
 • vedenie agendy spojené s parkovaním vozidiel.
 • vedenie agendy spojené so servisom a údržbou výťahov a eskalátorov.
 • vedenie agendy spojené s kvetinovou výzdobou.
 • vedenie agendy spojené s komplexnou správou budov.
 • evidencia spotreby energií u nájomcov.
 • príprava podkladov pre fakturáciu nájomcov.
 • fakturácie nájomcom.
 • zaistenie kontroly včasnosti platieb vystavených faktúr.
 • výpočty a platby verejných poplatkov.
 • na vyžiadanie zastupovanie majiteľa objektu na úradoch a iných inštitúciách.
 • na vyžiadanie zastupovanie majiteľa objektu s dodávateľmi médií vrátane zjednávania odberových diagramov.
 • na vyžiadanie príprava a konzultácia pri uzatváraní servisných zmlúv na činnosti, ktoré nie sú predmetom plnenia komplexnej správy objektu.
 • založenie a vedenie matričného súboru dokladovej časti objektu (projekty).
 • založenie a vedenie matričného súboru predpísanej sprievodnej technickej dokumentácie stavebnej časti, strojov a zariadení.
 • založenie a vedenie matričného súboru periodickej plánovanej údržby, preventívnej kontrolnej činnosti a špecifikácie predpísaných kontrol a revízií.
 • založenie a vedenie matričného súboru určeného majetku, vykonávanie inventúr a odpisov.
 • založenie a vedenie matričného súboru miestnych prevádzkových poriadkov, domového poriadku a poriadku výkonu strážnej služby.
 • založenie a vedenie matričného súboru o určení vonkajších vplyvov pre stanovenie lehôt pravidelných revízií elektrických zariadení.
 • založenie a vedenie matričného súboru o vykonávaní činností na úseku ochrany životného prostredia.
 • vykonávanie ostatných operatívnych úloh vyžiadaných majiteľom objektu.