Ponuka činností prevádzkového charakteru

Oblasť správy priemyselných a komerčných objektov

Fyzická ostraha

bezp5Ostraha bude zaistená potrebným počtom technicky spôsobilých pracovníkov. Pracovná doba ostrahy bude zaistená v rozsahu požadovanom dodávateľom napr. v 12 hodinových zmenách alebo nepretržito - 24 hodín denne. V priebehu pracovnej zmeny ostrahy budú zaisťované nasledujúce činnosti:

 • služby a činnosti v oboru ostrahy je organizovat a zajišťovat výkonu a výkon nepravidelných, průběžných, nepřetržitých a pravidelných činností a služeb bezpečnostní prevence a kontroly, správy a provozu organizačních a technických systémů v oboru ochrany hmotného majetku, zabezpečení objektů, provozů a pracovišť v lokalitách, územních krajích, regionech a celoplošně a v centrech dislokace personálu společnosti
 • kontrola vstupu zamestnancov a návštev do objektu a ich odchod
 • kontrola kľúčového režimu objektu
 • kontrola parkoviska a priľahlých priestranstiev objektu pravidelnou pochôdzkou v pracovnej aj mimopracovnej dobe
 • kontrola vnútorných priestorov objektu pravidelnou pochôdzkou v mimopracovní dobe
 • ďalšie činnosti podľa požiadaviek objednávateľa

 

Recepčná služba

recepceRecepčná služba vykonáva nasledujúce činnosti:

 • vedenie evidencie odchodov a príchodov návštev.
 • poskytovanie základných informácií a drobných služieb návštevníkom v jazyku českom, anglickom a nemeckom.
 • spolupráca so sekretariátom nájomcov a prenajímateľov.
 • obsluhu manipulačného pultu telefónnej ústredne.
 • triedenie došlej pošty a tlače.
 • preberanie doporučenej pošty.
 • trvalý dozor nad kvalitou upratovania vstupných priestorov do objektu, priestoru recepcie, priľahlých
 • chodieb a kabín výťahov vrátane kvality starostlivosti o kvetinovú výzdobu a fontány.
 • trvalý dozor nad kvalitou starostlivosti o kvetinovú výzdobu.
 • trvalú kontrolu jednania a vystupovania príslušníkov bezpečnostnej služby vrátane stavu uniforiem a výstroja ich aj prevádzkového personálu.
 • evidovať formou zápisov v knihe recepcie sťažnosti zo strany nájomcov a ich návštevníkov.
 • pravidelne informovať manažéra objektu o priebehu dennej služby a prijatých opatreniach

Podrobný rozsah činností je špecifikovaný v nedielnej prílohe uzatvorenej zmluvy o dielo na vykonávanie komplexnej správy objektu. Spôsob vykonávania činností je určený Miestnym prevádzkovým poriadkom recepčnej služby obsluhovaného objektu.


uklid2V portfóliu služieb poskytovaných spoločnosťou Centurion loss prevention má pevné miesto komplexná ponuka upratovania interných a externých plôch. Jej realizáciou je spoločnosť schopná zaistiť svojím klientom komfort čistoty, hygieny a celkovej starostlivosti o pracovné prostredie. Ponuky pre konkrétne potreby rôznych klientov sú vypracované jednak so zreteľom na starostlivosť o estetickú stránku pracovného prostredia a jednak s prihliadnutím k prísnym požiadavkám plynúcim pre jednotlivé prostredia (hypermarkety, zdravotníctvo, výrobné závody, obchodné a administratívne centra aj.) z hygienických predpisov.

Ponuka upratovacích služieb

 • upratovanie interných plôch objektov
 • pravidelné denné upratovanie (v dopredu zjednanom rozsahu a časovom harmonograme)
 • dodávka a doplňovanie hygienických potrieb
 • sanitárne dni
 • dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia DDD
 • pranie, čistenie a opravy bielizne a odevov
 • generálne upratovanie (v dopredu zjednanom rozsahu a časovom harmonograme)
 • upratovanie externých plôch a priestranstva
 • pravidelné denné upratovanie a údržba externých plôch a zelene
 • záhradnícke služby
 • umývanie fasád, okien
 • odvoz a spracovanie odpadov
 • zimné upratovanie
 • špeciálne služby
 • iné špeciálne služby

Kompetentnosť pracovníkov

Kvalita upratovacích služieb je garantovaná starostlivým výberom a zaškolením zamestnancov spoločnosti. Pred nástupom na pracovisko sú preukázateľne oboznámení s požadovanými pracovnými úkonmi, BOZP, PO a s konkrétnou požiadavkou na výslednú kvalitu upratovania zvereného úseku. Pracovníci sú vybavení jednotným pracovným oblečením s viditeľnými identifikačnými štítkami. Samozrejmosťou všetkých zamestnancov upratovacích služieb je čistý trestný register a vek odpovedajúci fyzickému výkonu pri plnení upratovania. Garantovaným faktorom je kultúrnosť vystupovanie pracovníkov u zadávateľov a diskrétnosť.

Technológie a vybavenie

 • pre zaistenie efektívneho výkonu upratovacích prác je používaná ako manuálna sila, tak strojové vybavenie
 • spoločnosť drží krok s najnovšími trendmi v upratovacej technike (vlastné kotúčové čistiace stroje, extrakčné a šampónové stroje, vodné vysávače a ďalšie nevyhnutné technické prostriedky)
 • pracovné pomôcky (výmenné plošné mopy, dezinfekčné vozíky apod.) kvalitných výrobcov (Cleanfix, Columbus, Eastmop aj.)
 • k upratovaniu používa výhradne nezávadné, ekologické čistiace prostriedky (výrobky firiem Tana, Henkel, JohnsonJohnson, Planol, Druchema, Amway)
 • na priestory vyžadujúce dezinfekciu (v zdravotníctve) aplikuje dezinfekčné prostriedky rady Apecin, Inciur a Incidin
 • uplatňuje systém farebného odlíšenia náradia a pomôcok podľa miesta ich použitia

Doba upratovania

 • upratovacie práce v objektoch sú vykonávané tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu či prerušeniu obvyklej prevádzky, v súlade s časovým harmonogramom upratovacích prác vypracovaným a odsúhlaseným zákazníkom
 • upratovacia služba je pripravená pracovať v akúkoľvek dennú či nočnú dobu
 • pre prípady náhlych situácií je spoločnosť pripravená zaistiť v krátkom čase mimoriadne zmeny upratovacích pracovníkov

uklid1Komplexná ponuka upratovacích služieb zahŕňa aj špeciálne práce, ktoré dopĺňajú základné uvedené programy. Jedná sa o upratovacie služby poskytované prevažne jednorazovou formou:

 • umývanie a čistenie sklenených plôch
 • pranie záclon (vrátanie zvesenia a povesenia)
 • jednorazové upratovanie po stavebných rekonštrukciách
 • jednorazové upratovanie po maľovaní
 • čistenie neprístupných plôch za pomoci horolezcov
 • extrakčné čistenie textílií
 • čistenie plôch pomocou suchej peny
 • upratovanie trávnatých plôch a porastov (napríklad po spoločenských akciách)
 • záhradnícka úprava priestorov (použitie zelene, kvetín, skaliek, fontán apod.)

Ostatné upratovacie činnosti

Nižšie uvedené aktivity spojené so správou objektov sú väčšinou predmetom vedľajších outsourcovaných služieb (zaistených zmluvnými špecializovanými partnermi). V tomto smere spolupracuje spoločnosť Centurion loss prevention úzko s krajskými hygienickými stanicami a k riešeniu konkrétnej problematiky každého zákazníka pristupuje individuálne. Po odborných konzultáciách navrhuje riešenie a vypracováva cenovú ponuku v rozsahu potrieb daného objektu a priorít výkonov.

Medzi ostatné služby patrí:

 • dezinfekcia (postreky proti baktériám, vírom a choroboplodným zárodkom)
 • dezinsekcia (postreky proti hmyzím škodcom)
 • deratizácia (kladenie nástrah proti hlodavcom)
 • likvidácia nežiaducej vegetácie
 • odpadové hospodárstvo
 • pranie a čistenie priemyselnej, reštauračnej či hotelovej bielizne
 • pranie a čistenie pracovných odevov
 • asanačné práce

 • zelenúdržba trávnatých plôch (sekanie, hnojenie, zálievka, mulčovanie, odburinenie)
 • údržba kríkov a stromov (omladzovanie, zálievka, likvidácia lístia)
 • údržba kvetín a rastlín v interiéroch kancelárskych a iných budovách

 

 

 

 

 

fireOdborný pracovníci spoločnosti Centurion loss prevention špecializovaní na protipožiarnu prevenciu vlastnia certifikáty od výrobcov systémov elektronickej požiarnej signalizácie, majú elektrotechnickú kvalifikáciu, sú vybavení predpísanými meracími a skúšobnými prostriedkami a na základe svojej erudície sú oprávnení vystavovať protokoly o funkčnosti protipožiarnych zariadení. Sú schopní odborne konzultovať a zodpovedne a operatívne riešiť konkrétne požiadavky klientov, pri rešpektovaní legislatívnych podmienok požiarnej bezpečnosti bytov, rodinných domov, kancelárií, administratívnych budov aj veľkých výrobných celkov.

 • zaisťovanie a realizácia nepravidelných, priebežných odborných služieb a činností, pravidelných preventívnych prehliadok a skúšok, revíznych činností v oblasti požiarnej ochrany (PO) v nehnuteľnostiach a prevádzkach spoločnosti, v rozsahu zaistenia plnenia zákonných noriem a ďalších záväzných noriem, predpisov a pravidiel v obore požiarnej ochrany a poskytovania odborného servisu
 • plnenie odborných služieb a činností prostredníctvom zaistenia výkonu osobami s potrebným stupňom odbornej kvalifikácie, vyžadované zákonnými predpismi a príslušným oprávnením k činnosti a ďalej založené hlavne na ich znalosti povinností vyplývajúcich zo zákonných noriem v oblastiach požiarnej ochrany, rizikových faktorov z hľadiska požiarnej bezpečnosti
 • zaistiť výkon funkcie odborne spôsobilej osoby v požiarnej ochrane
 • evidovať členenie objektu do kategórií podľa požiarneho nebezpečenstva
 • periodická kontrola všetkých pracovísk so zápisom do požiarnej knihy
 • organizovať školenia PO všetkých zamestnancov podľa platnej legislatívy
 • vypracovať tematický plán a časový rozvrh školení o PO a odbornej prípravy požiarnej hliadky
 • robiť odbornú prípravu požiarnej hliadky – l x za rok
 • spracovávať, kontrolovať a doplňovať stanovenú dokumentáciu PO, poplašné smernice, požiarne poriadky, evakuačný plán, požiarnu knihu, ostatné doklady
 • kontrola dokumentácie min. 1x za rok + zápis do požiarnej knihy
 • zorganizovať cvičný poplach min. 1x za rok
 • plniť povinnosti stanovené orgánmi štátneho požiarneho dozoru – požiarnej rady
 • zaistiť PO pri požiarne nebezpečných činnostiach ustanovením požiarnej hliadky
 • zaistiť pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov – 1x za rok
 • zaistiť pravidelnú kontrolu hydrantov – najmenej 1x za rok a ostatných požiarne bezpečnostných zariadení rovnako najmenej 1 x za rok (požiarne klapky, núdzové osvetlenie, požiarne dvere atd.)
 • zaistiť revíziu, kontrolu a dokumentáciu EPS
 • zaistiť revíziu, kontrolu zariadení a kontrolu dokumentácie stabilných hasiacich zariadení (SHZ)
 • zisťovať príčiny požiarov, spracovať podklady pre hlásenie požiarov a viest dokumentáciu o požiaroch
 • vybaviť organizáciu vhodnými druhmi a počtom prenosných hasiacich prístrojov
 • metodická a poradenská činnosť
 • zúčastniť sa pri kontrolách Štátneho požiarneho dozoru

safetyOsoba odborne spôsobilá v oblasti bezpečnosti práce bude na objektoch zaisťovať nasledujúce činnosti:

 • organizácia výkonu a kvalifikovaný výkon činností k zaisteniu plnenia povinností zamestnávateľa k ochrane života a zdravia zamestnancov pri výkone zamestnania a hygieny práce stanovených Zákonníkom práce, ďalšími zákonmi, nariadeniami vlády a vyhláškami a súvisiacimi zvláštnymi a vykonávacími predpismi (všetko v platnom znení)
 • organizácia, zaisťovanie realizácia a výkon pravidelných, nepravidelných, priebežných a plánovitých čiastočných služieb a činností v oblasti BOZP so zameraním na prevenciu rizík v nehnuteľnostiach, na pracoviskách a pri prevádzkových aktivitách spoločnosti, v rozsahu zaistenia plnenia zákonných noriem a ďalších záväzných noriem, predpisov a pravidiel v oboroch BOZP a poskytovaní odborného servisu
 • zaistiť výkon funkcie odborne spôsobilej osoby v prevencii rizík - bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • navrhovať technické a organizačné opatrenia na pracoviskách k zlepšeniu ich bezpečnosti a hygieny práce
 • identifikácia a prevencia rizík na pracoviskách spoločnosti, vrátane návrhu opatrení
 • vypracovať dokumentáciu k ukladaniu odpadov a manipulácie s nebezpečnými látkami
 • organizovať neustále doškoľovanie BOZP, viest o týchto školeniach dôkaznú dokumentáciu
 • vykonávať kontrolnú činnosť, min l x za rok vykonávať kontrolu všetkých pracovísk
 • viesť evidenciu pracovných úrazov a zaistiť stanovené doklady a ich zaslanie v určených termínoch na Inšpektorát bezpečnosti práce, poisťovne atd.
 • spracovať zoznam profesií, kde sú požadované osobné ochranné pracovné prostriedky a kontrolovať ich používanie a udržiavanie, spracovať príslušnú dokumentáciu
 • zaistiť interný predpis BOZP s povinnosťami všetkých zamestnancov na jednotlivých stupňoch konaní
 • spracovať traumatologický a evakuačný plán a ďalšiu dokumentáciu, podľa platnej legislatívy
 • spracovať miestne prevádzkové bezpečnostné predpisy a poriadky
 • zaistiť a kontrolovať spôsob ochrany pred úrazmi všetkých osôb, ktoré sa s vedomým organizácie nachádzajú na ich pracoviskách
 • kontrolovať bezpečnosť pracoviska z hľadiska stavu a prevádzky tech. zariadení - revízie, stav budov, strojov apod.
 • organizovať školenie vodičov
 • zaistiť bezpečnosť práce pri obsluhe a údržbe elektrických prístrojov a zariadení s ohľadom na odbornú spôsobilosť
 • vybaviť bezpečnostnými značkami a signálmi
 • plniť predpisy v oblasti ochrany životného prostredia (problematiku odpadov apod.) a hygienické predpisy
 • metodická a poradenská činnosť
 • účasť pri kontrolách inšpekcie práce a hygieny práce

 • prostredizaisťovať a vykonávať realizáciu nepravidelných, priebežných odborných služieb a činností a periodických revíznych činností v oblasti vyhradených technických zariadení v nehnuteľnostiach a prevádzkach spoločnosti, v rozsahu zaistenia plnenia zákonných noriem a ďalších záväzných noriem, predpisov a pravidiel v obore a poskytovaní odborného servisu
 • plnenie týchto odborných služieb a činností prostredníctvom zaistení výkonu osobami s potrebným stupňom odbornej kvalifikácie, vyžadované zákonnými predpismi a príslušným oprávnením k činnosti, a ďalej založené hlavne na ich znalosti povinností vyplývajúcich zo zákonných noriem v oblastiach vyhradených technických zariadení, rizikových faktorov z hľadiska bezpečnosti
 • projektovať, organizovať a realizovať revízie, overovacie skúšky, prevádzkové prehliadky, merania a ostatné úkony na elektrických, zdvíhacích, tlakových, plynových zariadeniach, nízkotlakových kotolní, prenosného náradia a elektrických spotrebičov,
 • opravovať a odstraňovať závady v rozsahu stanovených zákazníkom,
 • posudzovať projekty, technické dokumentácie,
 • plniť bezpečnostné podmienky napájacích (záložných) zdrojov,
 • školiť a vykonávať podporu školení obslúh technických zariadení,
 • šetriť príčiny prevádzkových havárií,
 • spracovať rozbory, štatistiky a analýzy,
 • spolupracovať s orgánmi štátnej správy a štátnych odborných dozorov,
 • kontrolná činnosť na úseku vyhradených technických zariadení,
 • metodická a poradenská činnosť

natureTato oblasť zahŕňa vykonávať realizáciu nepravidelných, priebežných odborných ekologických služieb, periodických a aktuálnych analýz a meraní stavu či narušenia životného prostredia a pravidelných preventívnych činností v oblasti ochrany životného prostredia pri prevádzkových aktivitách spoločnosti v rozsahu zaistenia plnenia zákonných noriem a ďalších záväzných noriem, predpisov a pravidiel v oboroch ochrany životného prostredia a poskytovaní odborného servisu.

zaistiť nastavenie základných procesov hlavne v oblastiach

 • ochrana ovzdušia
 • ochrana vôd
 • odpadového hospodárstva
 • nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami
 • ochrana prírody
 • ochrana pôdy
 • smernice zaistenia OŽP
 • odpadové hospodárstvo
 • nakladanie s obalmi

spracovať a viesť aktuálnu dokumentáciu OŽP

 • vykonávať školenie OŽP vrátane spracovania dokumentácie
 • vykonávať kontrolnú a auditnú činnosť
 • metodická a poradenská činnosť

 • wastezaistenie zneškodňovania odpadov oprávnenou osobou (odpady kategórie O, N, komunálne odpady)
 • vybavenie zberných miest pre separované zhromažďovanie odpadu odpovedajúcimi zbernými nádobami
 • zaistenie pravidelnej údržby odlučovačov či čistiarní odpadných vôd (ČOV) – pravidelné vzorkovanie kvality vypúšťaných vôd, vyčistenie a likvidácia odpadov
 • prípadné doplnenie prevádzok požadovanou dokumentáciou - prevádzkové poriadky lapolov, ČOV atd.
 • prevzatie povinností prevádzkovateľa/majiteľa v oblasti ochrany ovzdušia
 • vypracovanie ročnej súhrnnej prevádzkovej evidencie a hlásení pre malé, stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia
 • zaistenie pravidelného autorizovaného merania emisií