Bezpečnosť a ochrana majetku

Oblasť správy priemyslových a komerčných objektov

Projektovanie firemnej bezpečnosti

 • Bezpečnostný projekt ochrany a zabezpečenia objektu klienta,
 • Bezpečnostná politika firmy v oblasti ochrany objektov, prevádzok a majetku,
 • Servis k zaisteniu internej legislatívy, dokumentov a dokumentácie, kontrolná činnosť, bezpečnostné audity
 • Popisy a vizualizácia bezpečnostných aj iných procesov organizácie,
 • Optimalizácia bezpečnostných procesov a činností,
 • Audity personálneho zaistenia bezpečnostných procesov a činností, optimalizácia personálneho zaistenia bezpečnostných procesov a činností vrátane optimalizácie nákladov na ich zaistenie.

 

bezp1a

 

Integrácia systémov technického zabezpečenia, bezpečnostné technológie

 • Zmapovanie a vyhodnotenie dosiahnutého stavu technického zabezpečenia objektov a stavu jednotlivých prevádzkových zabezpečovacích systémov a zariadení,
 • Stanovenie (definovanie a schválenie) koncepcia štandardov celého ISTZ,
 • Spracovanie projektu integrácie systémov technického zabezpečenia,
 • Zadanie projektov skutočného vykonania výstavby ISTZ (k postupnému naplňovaniu realizačných etáp),
 • Zaistenie kvalifikovaného riadenia a kontroly realizácie projektu výstavby ISTZ, kvality dodávok zariadenia a montážnych prác,
 • Nezávislé prevzatie zrealizovaných dodávok, vykonanie akceptačných testov, spracovanie prevádzkovej dokumentácie systémov,
 • Zabezpečenie prevádzky systému,
 • Dodávky bezpečnostných služieb Pultov centralizovanej ochrany (PCO) a súvisiacich služieb,
 • Dodávky a montáž zabezpečovacích, signálnych, vstupných a kamerových systémov a zariadení.

 

Krízové konanie

 • Audit systému CM-BCM v organizácii,
 • Posúdenie vnútorných procesov organizácie v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardy krízového managementu a havarijného plánovania CM-BCM,
 • Vytvorenie funkčnej štruktúry systému CM-BCM v organizácii,
 • Príprava a zavedenie štandardných pracovných postupov k riešeniu krízových situácií, spracovanie bezpečnostného programu, bezpečnostnej správy a súvisiacej dokumentácie krízového a havarijného plánovania.
 • Nastavenie modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act).

 

management

 


Outsourcing bezpečnostného managementu

 • Komplexné zaistenie služieb oddelení bezpečnosti a krízového riadenia (aj v prípade veľkých podnikov),
 • Náhrada zamestnancov zákazníka externými bezpečnostnými manažérmi alebo konzultantmi,
 • Prevzatie zodpovednosti za realizáciu činnosti v systému ochrany osôb, majetku, informácií a krízového riadenia,
 • Správa bezpečnostných systémov a zariadení,
 • Služby špecialistov alebo týmu špecialistov trvale aj po obmedzenú
 • dobu
 • Posúdenie vnútorných procesov a kontrolných mechanizmov zákazníka z hľadiska prevencie rizika vzniku bezpečnostných incidentov v oblasti škôd a strát na majetku.

 

Property management

 • Vedenie účtovníctva
 • Zastupovanie klienta v dohodnutých záležitostiach voči tretím stranám
 • Preberanie, predávanie nájomných bytových a nebytových priestorov
 • Vedenie a aktualizácia zoznamu majiteľov / nájomcov
 • Kalkulácie prevádzkových nákladov, predpis záloh
 • fakturácie, inkaso, kontrola včasnosti úhrad, zasielanie upomienok, vykonávanie vyúčtovania služieb
 • vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov z vyúčtovaných služieb
 • kontrola a úhrada dodávateľských faktúr
 • ekonomické a daňové poradenstvo
 • právny servis
 • sprostredkovanie poistenia objektov, posúdenie súčasných zmlúv, likvidácie poistných udalosti