Detektívne služby

image

Systém detektívnych služieb zahŕňa realizáciu špecifických opatrení, prevažne neverejného a do istej miery aj konšpiratívneho charakteru, vedúcich k preventívnemu odvráteniu alebo odhaľovaniu trestných činov a priestupkov. Zvláštne opatrenia sú realizované s využitím aj menej obecných kriminalistických, psychologických, technických a ďalších metód pre odhaľovanie zločinu.

Detektivní služba

detek1Úlohou detektívnej služby je vystopovať priestupcov alebo páchateľov trestného činu. Tento skutok odhaliť a po dokonaní činu osobu zadržať, spísať protokol a privolať Políciu ČR, ktorá zaháji ďalšie potrebné kroky v trestnom konaní. Detektívnym spôsobom je však možné vyriešiť aj kriminalitu takého charakteru, keď sa jedná o diskrétny problém či únik a vynášanie dôležitých informácií alebo materiálu zo spoločnosti.

Systém detektívnych služieb zahŕňa realizáciu špecifických opatrení, prevažne neverejného a do istej miery tiež konšpiratívneho charakteru, vedúcich k preventívnemu odvráteniu alebo odhaľovaniu trestných činov a priestupkov. Zvláštne opatrenia sú realizované s využitím aj menej obecných kriminalistických, psychologických, technických a ďalších metód pre odhaľovanie zločinu. Cieľom detektíva v obecnom slova zmysle je získať informácie a dôkazy, zaistiť páchateľa, prípadne inak poukázať na porušovanie zákona.

Poskytovanie služieb detektívov smeruje predovšetkým do všetkých komerčných objektov a hlavne potom do obchodných a administratívnych centier.

detel4

V sfére obchodných a administratívnych centier sa detektív podieľa na odhaľovaní internej, teda skrytej kriminálnej činnosti, keď formou pohybu v stráženom priestore v civilnom odeve a tak pod domnienkou ostatných nakupujúcich, že sa jedná o iného nakupujúceho, sleduje a monitoruje terén, prípadne sa zameria (podľa skúseností) na už vytipované osoby.

Iná forma detektívnej práce je „parketou” pre detektíva agenta (jednotlivec alebo skupina), ktorý je nasadený do objektu zákazníka tak, aby prirodzene infiltroval s prostredím a aktívne vyhľadal dopredu určený či vytipovaný problém alebo priebežne sledoval možné nedostatky a na tieto upozorňoval. Pracuje tak, aby nebol odhalený a k svojej práci využíva všetkých dostupných prostriedkov – vrátane najmodernejších technológií.

Základná ponuka

  • detektív v obchodnom dome
  • detektív operatívec
  • hotelový detektív
  • kamerové centrum

Oblasť pôsobnosti

  • obchodné centrá – hypermarkety a supermarkety
  • obchodné galérie
  • komerčné a podnikateľské objekty
  • hotely
  • nasadení do konkrétneho terénu