Bezpečnostné služby

image

Bezpečnostnými službami sa rozumie komplexné portfólio profesionálnych bezpečnostných činností vo všetkých typoch budov a prevádzok. Máme tým namysli nie len bežnú fyzickú ostrahu, ale aj recepčnú službu, usporiadateľskú službu, strážcov psovodov. Taktiež ponúkame ostrahu a ochranu bezpečnosti osôb. Súčasťou poskytovania bezpečnostných služieb je vypracovanie komplexnej bezpečnostnej analýzy a následne vypracovanie bezpečnostného projektu.

Fyzická ostraha

bezp2Fyzickou ostrahou sa predovšetkým rozumie stráženie hnuteľného i nehnuteľného majetku fyzickými osobami, ktorá vykonáva dohľad na stráženom teritóriu. Profesionálne postupy, chovanie a zákroky našich pracovníkov potom pôsobia proti prípadnému napadnutiu majetku nášho klienta.

Fyzická ostraha objektov je vykonávaná pracovníkmi v štandardných firemných rovnošatách. K výkonu tejto služby, v prípade záujmu zákazníka je možné využiť aj psovodov s vycvičenými psami.

Základné úlohy fyzickej ostrahy:

 • kontrola oprávnenosti vstupu do objektu a regulácia ich pohybu v rámci stráženého objektu
 • obsluha technických prostriedkov ochrany majetku a osôb (EZS, EPS, CCTV a ACS)
 • reagovanie na poplachové signály z elektrického zabezpečovacieho či požiarneho systému a incidentné situácie zaregistrované kamerovým systémom
 • dodržiavanie pravidiel kľúčového režimu stanoveného klientom
 • vykonávanie preventívnych bezpečnostných pochôdzok s dôrazom na včasné odhalenie narušenia v zabezpečení objektu, predchádzaní trestnej činnosti, dodržiavaní pravidiel stanovených krízovou dokumentáciou objektu, zistení príznakov a havárií porúch technických zariadení
 • kontrolu vjazdu a výjazdu vozidiel a ich nákladov
 • súčinnosť so zodpovednou osobou zákazníka a prípadne krízovým štábom klienta aj jednotlivými zložkami Integrovaného záchranného systému pri riešení incidentných a krízových udalostí

Recepčné služby

bezp5Recepcia je spravidla prvým miestom, kde sa nielen prichádzajúci návštevník, ale aj zamestnanec dostáva do kontaktu s Vašou spoločnosťou. Je teda zrejmé, že by recepcia mala byť reprezentatívna nielen po stránke prvého dojmu, ale aj jej pracovníci musia pôsobiť vo všetkých ohľadoch profesionálne.

Recepčné služby poskytujeme 24 hodín denne. Pracovníci sú oblečení v reprezentatívnej uniforme či podľa daného želania zákazníka v inom spoločensky vhodnom odeve. Samozrejmosťou je komunikačná jazyková vybavenosť pracovníka recepcie.

Základné úlohy recepčných služieb

 • prijímanie a evidencia návštev, prípadne ich sprevádzanie podľa požiadaviek klienta
 • evidencia a vystavovanie vstupných kariet
 • regulácia pohybu osôb v objekte
 • poskytovanie základných informácií v rozsahu stanovenom klientom
 • obsluha pobočkovej telefónnej ústredne
 • dodržiavanie pravidiel kľúčového režimu – evidencia výdaja a príjmu kľúčov oprávneným osobám
 • preberanie poštových zásielok a kuriérskej pošty, ak je tato služba klientom požadovaná
 • súčinnosť pri prípadnej evakuácii osôb z objektu či riešení iných situácií vyplývajúcich z krízovej dokumentácie objektu

Výber pracovníkov

Fyzickú ostrahu vykonávajú starostlivo vybraní pracovníci našej spoločnosti. K tejto profesii sú zvlášť preškoľovaní, preskúšaní a majú tak k úkonom spojených s touto profesiou patričné profesionálne znalosti. Na výber kvalitných a spoľahlivých zamestnancov je u našej spoločnosti kladený veľký dôraz. Je tiež prihliadané k dobrému psychickému a fyzickému zdraviu, ktoré je pre kvalitný výkon služby fyzickej ostrahy dôležitým predpokladom. Ďalším z nezanedbateľných faktorov je tiež príjemný a reprezentatívny vzhľad, ktorý je dôležitý pri výkone služby na recepciách a miestach, kde náš pracovník prichádza do priameho styku s klientmi, prípadne inými blízkymi osobami nášho zákazníka.

Garancia

bezp3Naša spoločnosť Vám garantuje stály výkon fyzickej ochrany, ktorý bude vykonávaný v takom rozsahu a kvalite, v akom bol objednaný a zmluvne podložený.

Systém – bezpečnostný projekt

Ku kvalitnému poskytovaniu výkonu fyzickej ostrahy je nevyhnutné vypracovať smernice pre výkon strážnej služby. Tomu predchádza detailná bezpečnostná prehliadka objektu, pri ktorej sú vytipované a stanovené možné rizika a slabé miesta. Na základe tejto prehliadky je vypracovaný bezpečnostný projekt, podľa ktorého je strážna služba vykonávaná a plnená - definujú sa tak povinnosti pre výkon ostrahy.

Ochrana objektu je vždy plne prispôsobená požiadavkám klienta. Vypracovanie smernice pre výkon fyzickej ochrany je samozrejmou súčasťou ponuky.

Základná ponuka

 • strážnici
 • psovodi
 • bodyguardi
 • vrátnici a recepční
 • patrolovací službu
 • usporiadateľská služba
 • kontrolóri a pochôdzkari
 • vypracovanie bezpečností analýzy

Kontroling

Dôsledná kontrola je jednou zo zásad a tiež zárukou kvality služieb našej spoločnosti. Všetci naši zamestnanci podliehajú kontrolne revíznej činnosti našich špeciálnych pracovníkov, ktorí náhodne, ale v častých intervaloch kontrolujú správny výkon služby podľa platných smerníc.

Vybavenosť

Pri svojej činnosti naši zamestnanci používajú podľa charakteru objektu a želaní zákazníka služobných psov a medzi ich výstroj môže patriť aj ďalšie vybavenie - obušok, púta, slzotvorné prostriedky, apod. V prípade zvláštnych okolností, či požiadaviek sú vybavení aj služobnou zbraňou.

K účinnému zabezpečeniu chodu ochrany a kvalitnej komunikácii medzi jednotlivými členmi ochrany a stálou službou na dispečingu, sa používajú mobilné rádiostanice.

V rámci poskytovania vysokej kvality služieb je dohľad nad stráženým objektom aj naďalej kontrolovaný, aby sa zamedzilo prípadnému zlyhaniu ľudského faktora. Táto kontrola prebieha na báze spojenia človeka s bezpečnostnou elektronikou a logistickými technológiami.

Oblasť pôsobnosti

 • obchodné centra
 • administratívne budovy
 • multikomplexy
 • priemyselné objekty
 • usporiadateľská služba