Facility management

image

Facility management je moderná servisná činnosť, ktorej primárnou úlohou je znižovať náklady a poskytovať bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnohých oblastí riadenia firmy, ktorá však nie je pre vrcholový management dennou prioritou. Vďaka súboru mnohých činností FM vedúcich k súhre všetkých prvkov prevádzky budovy, pracovnej činnosti a pracovného prostredia, je facility management bránou k efektívnejšiemu a výnosnejšiemu spôsobu využitia budovy ako celku.


Ciele Facility managementu

 • citypanohlavným prínosom je predovšetkým transparentnosť nákladov
 • efektívne podporovaný hlavný výrobný program klienta – tzv. Core Business
 • optimalizácia podporných procesov v objekte s ohľadom na organizáciu i ekonómiu
 • súhra pracovného prostredia v objekte s potrebami užívateľov objektu a ich pracovnými procesmi
 • Dôsledné zavedenie Facility Managementu sa prejaví až 30% úsporou prevádzkových nákladov a až 40% úsporou priestorového obsadenia budovy.


Komplexnosť všetkých služieb poskytovaných v rámci FM, je zaisťovaná na vysoko profesionálnej úrovni odborníkmi z radov našich zamestnancov. Jednotlivé činnosti FM sú chápané ako súbor mnohých činností aplikovaných ako celok v takom pomere, aby vytvárali efektívne pracovné prostredie v perfektne fungujúcej a komerčne maximálne využitej budove. Len tak zaistíme pridanú hodnotu našich služieb a návratnosť investície majiteľovi budovy.

 

facil1

Správa budov           

Spoločnosť kladie dôraz nie len na zavádzanie a údržbu technických súborov, ale aj na efektívne hospodárenie s najrôznejšími formami energie, s prihliadnutím k prognózam možných ekologických dopadov.


Komplexná správa technického zariadenia budov (TZB) a stavieb:

 • súbory a inštalácie (vytápanie, vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, rozvody plynu, vody a kanalizácie, centrálne vysávače apod.)
 • elektrotechnické rozvody (merania a regulácia, elektrorozvody, zabezpečovacia technika, riadiace systémy pre všetky technické zariadenia, hromozvody, telefónne siete, rozvody televízneho signálu, počítačové siete apod.)
 • ďalšie technické zariadenia v budovách (osvetlenie, výťahy apod.)


facil3Prvotnou úlohou pre vytvorenie predpokladov k realizácii ponuky služieb FM v organizácii je vypracovanie vstupného auditu súčasných podmienok. V prípade, že vstupný audit odhalí závažné nedostatky v oblastiach, ktoré majú byť predmetom služieb FM, je nutné vykonať v oblastiach výskytu negatívnych javov hlbší profesijný audit (bezpečnostný, personálny apod.), na jeho základe potom bezodkladne zaistiť nápravu nedostatkov a vytvoriť objektívne prijateľné podmienky pre vypracovanie komplexnej ponuky služieb FM.

 

Hlavné výhody komplexných služieb FM  

 • objektívna ekonomická evidencia
 • spoľahlivá identifikácia činností, ktoré je ekonomickejšie zaisťovať formou outsourcingu až tridsaťpercentné prevádzkové úspory
 • skvalitnenie procesu kontroly
 • uľahčenie plnenia ISO predpisov
 • zvýšenie rozhodovacej flexibility spoločnosti
 • uľahčenie komunikácie
 • výrazné zníženie režijných nákladov

Základná ponuka

Administratívna správa budovy

Naše služby sú smerované na komplexný servis objektu počnúc prevzatím spravovaného domu, zaistením povinných revízií až po pravidelné odpočty a následné kontroly faktúr od dodávateľov energií, vody, plynu a ďalších komodít.

Technická správa budovy

Vykonávame kontrolu technického stavu budovy. Zaisťujeme a odstraňujeme zistené nedostatky.

Bezpečnosť budovy

Zaistíme fyzickú ochranu budovy alebo objektu v rámci ponuky našich komplexných bezpečnostných, prípadne aj detektívnych služieb.

Upratovanie budovy

Zaistíme upratovacie služby v rámci ponuky našich upratovacích služieb.

Kontroling

Evidencia vstupu a odchodu návštev a zamestnancov z budovy.

Služby FM

 • servisne-technologické
 • dohľad nad objektom
 • efektivita budovy
 • ekonomická správa

Oblasť pôsobnosti

 • obchodné centrá
 • administratívne budovy
 • multikomplexy
 • priemyslové objekty
 • výrobné procesy